Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 5, ngày 24/11/2011, tại Hội trường Amphi, sẽ có buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Hoàng Tuấn Nhã và Lê Văn Minh Vào lúc 14h, sinh viên Hoàng Tuấn Nhã"Biomechanics...
Thứ 5, ngày 24/11/2011, tại Hội trường Amphi, sẽ có buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Hoàng Tuấn Nhã và Lê Văn Minh

Vào lúc 14h, sinh viên Hoàng Tuấn Nhã

"Biomechanics Computer-Aided Decision System (BioCADS) :Ontology and Semantic Web Services"

Hội đồng bảo vệ bao gồm :

   1. Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, chủ tịch
   2. Cô Vũ Thị Hương Giang, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, phản biện
   3. Thầy Nguyễn Trọng Phúc, Giảng viên tin học, ĐHGTVT, thư ký
   4. Thầy Nguyễn Hồng Quang, Giảng viên tin học IFI, giám khảo
   5. Thầy Victor Moraru, Giảng viên tin học IFI, giám khảo

Vào lúc 15h, sinh viên Lê Văn Minh:

« Intégration d’agents cognitifs dans la plateforme de simulation GAMA »

Hội đồng bảo vệ bao gồm :

   1. Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, chủ tịch
   2. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu CNTT, MSI, phản biện
   3. Thầy Nguyễn Trọng Phúc, Giảng viên tin học, ĐHGTVT, thư ký
   4. Thầy Nguyễn Hồng Quang, Giảng viên tin học IFI, giám khảo
   5. Thầy Victor Moraru, Giảng viên tin học IFI, giám khảo