Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Bảo vệ tốt nghiệp

Thứ 6, 12/11/2010, tại Hội trường Amphi sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của 2 sinh viên Phạm Thị Nga và Mai Ngọc Khương Lúc 14 h00, " Transformation générique de...

Thứ 6, 12/11/2010, tại Hội trường Amphi sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của 2 sinh viên Phạm Thị Nga và Mai Ngọc Khương

Lúc 14 h00,

" Transformation générique de modèles", do Phạm Thị Nga trình bày

Hội đồng bao gồm các thành viên :

Thầy Trương Ninh Thuận , (người phản biện, ĐHCN)

Cô Vũ Tuyết Trinh (thư ký, ĐHBKHN)

Thầy Nguyễn Hồng Quang (giám thị, IFI)

Thầy Hồ Tường Vinh (giám thị, IFI)

Thầy Alain Boucher (chủ tịch hội đồng, IFI)


Lúc 15 h00,

" Génération des modèles CDL", do Mai Ngọc Khương trình bày

Hội đồng bao gồm các thành viên :

Thầy Hồ Tường Vinh, (phản biện, IFI)

Cô Vũ Tuyết Trinh (thư ký, ĐHBKHN)

Thầy Nguyễn Hồng Quang (giám thị, IFI)

Thầy Trương Ninh Thuận (giám thị, ĐHCN)

Thầy Alain Boucher (chủ tịch hội đồng, IFI)