Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" từ ngày 19 đến 27 tháng 11 năm 2009

Thầy Marc Lobelle - giảng viên trường Đại học công giáo Lu-vanh (Bỉ) sẽ sang dạy môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của IFI, từ...
Thầy Marc Lobelle - giảng viên trường Đại học công giáo Lu-vanh (Bỉ) sẽ sang dạy môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của IFI, từ ngày 19 đến 27 tháng 11 năm 2009.