Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Hội đồng Khoa học và Đào tạo 2017-2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Viện Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kỳ 2017-2022

-----------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

- Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Quốc tế Pháp ngữ;

- Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/01/2017 về việc bổ nhiệm nhân sự Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ;

- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-IFI ngày 24/01/2017 về việc phân công công tác của Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ;

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về những công việc sau:

1. Xây dựng và sửa đổi các quy định về hoạt động KH&CN, đào tạo; tiêu chuẩn tuyển dụng nghiên cứu viên, giảng viên, nhân viên kỹ thuật, phòng thí nghiệm;

2. Kế hoạch phát triển đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên; phương thức đánh giá nghiên cứu viên, giảng viên trong Viện;

3. Định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động, phân công thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và đào tạo; đề án mở chuyên ngành đào tạo, triển khai và dừng các chương trình đào tạo; thẩm định chương trình đào tạo;

4. Kiểm định và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; phương thức kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập, rèn luyện của học viên cao học và nghiên cứu sinh; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra.

Hội đồng KH&ĐT gồm 15 thành viên từ các nhà quản lý, khoa học ở các đơn vị liên quan có nhiều hỗ trợ và hợp tác phát triển Viện.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ- NHIỆM KỲ 2017-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số   42 /QĐ-IFI  ngày 20 tháng 3 năm 2017

của Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

công tác hiện nay

Chức trách trong HĐ

1

TS. Ngô Tự Lập

Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Chủ tịch

2

TS. Hồ Tường Vinh

Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3

PGS. TS. Lê Quân

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Ủy viên

4

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Anh Thu

Trưởng ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN

Ủy viên

6

PGS. TS. Phạm Xuân Hoan

Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN

Ủy viên

7

PGS. TS. Vũ Văn Tích

Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

8

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Hồng Quang

Trưởng phòng Nghiên cứu Truyền thông, Văn hóa và Khởi nghiệp, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

10

Ths. Trịnh Minh Giang

Tổng Giám đốc Công ty Việt Management Consulting Group, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp

Ủy viên

11

  TS. Đào Tùng

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

12

  TS. Phùng Danh Thắng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến và Chuyển giao KHCN, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

13

  Ths. Phan Thu Phương

Trưởng phòng HCTH, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

14

  Ths. Lê Thị Lan Anh

Kế toán trưởng, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

15

Ths. Trần Thị Quyên

Phó phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Thư ký