Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Thời gian nghiên cứu của Cô Muriel Visani tại Phòng nghiên cứu MSI

Cô Muriel Visani, giảng viên-nghiên cứu Trường Đại học La Rochelle sẽ sang làm việc với nhóm nghiên cứu của phòng nghiên cứu MSI-IFI từ ngày 27/5 đến 30/7/2011. Cô sẽ cùng Thầy Alain...
Cô Muriel Visani, giảng viên-nghiên cứu Trường Đại học La Rochelle sẽ sang làm việc với nhóm nghiên cứu của phòng nghiên cứu MSI-IFI từ ngày 27/5 đến 30/7/2011. Cô sẽ cùng Thầy Alain Boucher (giảng viên IFI), Lại Hiền Phương (nghiên cứu sinh L3i/MSI) và Bùi Quang Anh (nghiên cứu sinh L3i) nghiên cứu các vấn đề về việc đánh chỉ mục và nhận dạng ảnh.