Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Xemina IFI, thứ 5 ngày 29 tháng 4 năm 2010, vào lúc 14h00

Xemina nghiên cứu do Serge Stinckwick - nghiên cứu viên của IRD/UMMISCO/IFI trình bày, vào 14h00, thứ 5 ngày 29 tháng 4 năm 2010. Tiêu đề : Pharo : an open-source SmalltalkMọi thông tin chi...
Xemina nghiên cứu do Serge Stinckwick - nghiên cứu viên của IRD/UMMISCO/IFI trình bày, vào 14h00, thứ 5 ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Tiêu đề : Pharo : an open-source Smalltalk

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo thêm trên : http://pharo-project.org/ http://pharobyexample.org/