Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


La Francophonie và Việt Nam

Chủ tọa: Ông Nguyễn Hữu Hải - IFI (Việt Nam)

Thư ký: Bà Trần Thị Quyên, email: tran.thiquyen@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Ấn phẩm La Francophonie en Asie-Pacifique: 

http://fap.ifi.vnu.edu.vn/index.php/FAP/about (Tổng biên tập: Ngô Tự Lập)

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay