Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Tam giác hợp tác - khởi nghiệp thông minh châu Âu - Việt Nam - châu Phi

Chủ tọa: Ông Michel Mouyssinat - IFI (CH Pháp)

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay