Scientific Management and Cooperation for Development service

Office of Scientific Research & Cooperation for Development  (IFI-COOP)

Vice-Director:

Trần Thị Quyên

Trần Thị Quyên

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

0983363879

Bùi Thanh Hằng

hangbui@vnu.edu.vn