Thông báo về việc chuyển đổi Viện Quốc tế Pháp ngữ thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ

Thông báo về việc chuyển đổi Viện Quốc tế Pháp ngữ thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ

 00:00 01/03/2023

Từ ngày 01/3/2023, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN đổi tên thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN là một cơ sở giáo dục đào tạo đại học theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

global fanpage
VNU
global fanpage