DSC01620

Newsletter IFI Số 4 - Tháng 11/2022

 17:26 02/12/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng giới thiệu các thông tin hoạt động của IFI trong Tháng 11 năm 2022.

8

Newsletter IFI Số 4 - Tháng 11&12/2021

 11:04 28/12/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng giới thiệu các thông tin hoạt động của IFI trong Tháng 11 và Tháng 12 năm 2021.

global fanpage
global fanpage