Hợp tác nghiên cứu

Trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu MSI của IFI chuyên về lĩnh vực Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp (MSI, UMI UMMISCO 209 IRD-UPMC) là thành viên của Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế (UMMISCO) do Trường Đại học Pierre và Marie Curie (Paris VI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) đồng hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2007-2010, nhóm nghiên cứu MSI cộng tác với IRD trong khuôn khổ chương trình các nhóm nghiên cứu trẻ JEAI (Jeune Equipe Associée à l’IRD). Trong khuôn khổ chương trình hợp tác này, Viện IRD đã có các hỗ trợ sau cho phòng nghiên cứu MSI:

- Trao đổi các nghiên cứu viên (2 bên thỏa thuận đón tiếp các nghiên cứu viên tại Viện của mình trong khuôn khổ các dự án nghiên cứu); đào tạo Tiến sĩ theo chương trình đồng hướng dẫn; nghiên cứu sinh của Viện có thể tham gia vào các chương trình học bổng của IRD;

- Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nghiên cứu tại MSI.

Từ tháng 6 năm 2009, phòng nghiên cứu MSI tham gia vào việc thành lập Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp UMMISCO – IRD – Đại học Paris 6, với tư cách là một thành viên chính thức. Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp UMMISCO (Mô hình hóa và mô phỏng toán học và tin học hệ thống phức tạp) đã chính thức khởi động từ tháng 1 năm 2009, dưới sự bảo trợ của Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và Đại học Paris 6 của CH Pháp. Trước đó UMMISCO đã được Tổ chức kiểm định về nghiên cứu và đào tạo của Cộng hòa Pháp kiểm định và đánh giá cao vào tháng 10 năm 2008.

Các thành viên của Đơn vị nghiên cứu UMMISCO bao gồm : Phòng nghiên cứu MSI (Viện Tin học Pháp ngữ, nay là Viện Quốc tế Pháp ngữ), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Đại học Paris 6 (Pháp), Phòng nghiên cứu LMDP thuộc Đại học UCAM (Ma rốc), Phòng nghiên cứu MAT thuộc Đại học Cheikh Anta Diop de Dakar và Đại học Gaston Berger de Saint-Louis ở Sénégal, Phòng nghiên cứu MAT thuộc Đại học Yaounde I (Cameroun). Sau khi kết thúc giai đoạn 1, đơn vị nghiên cứu UMMISCO – IRD – Đại học Paris 6 tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2 (2014-2017). Tại Việt Nam, nhóm UMMISCO Việt Nam được đặt tại Viện Quốc tế Pháp ngữ.