Hội đồng khoa học

Thứ sáu - 14/02/2020 03:02

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Viện Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kỳ 2017-2022

-----------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

             Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/05/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Quốc tế Pháp ngữ;

             Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/01/2017 về việc bổ nhiệm nhân sự Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ;

             Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Quốc tế Pháp ngữ gồm 11 thành viên có danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/QĐ-IFI ngày 20/3/2017 và Quyết định số 18/QĐ-IFI ngày 22/01/2018 của Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- ĐHQGHN (để b/c);

- Lưu: VT, QLKH&HTPT, Q14.

VIỆN TRƯỞNG
 

Đã ký

Ngô Tự Lập

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ- NHIỆM KỲ 2017-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-IFI  ngày     tháng 02 năm 2020

của Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chức trách trong HĐ

1

TS. Ngô Tự Lập

Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Chủ tịch

  2

  TS. Hồ Tường Vinh

Trưởng phòng nghiên cứu Đa phương tiện, Hệ thống thông minh và Công nghệ thông tin, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3

GS. Michel Mouyssinat  

Cố vấn Ban lãnh đạo Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

4

PGS.TS. Ngô Minh Thủy

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

5

TS. Đàm Quang Thắng

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Agricare Vietnam

Ủy viên

6

TS. Đào Tùng

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

7

TS. Phùng Danh Thắng

Giám đốc Trung tâm tư vấn, xúc tiến và chuyển giao khoa học công nghệ, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

8

ThS. Phan Xuân Thắng

Giám đốc Trung tâm Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

9

ThS. Phan Thị Thu Phương

Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

10

ThS. Lê Thị Lan Anh

Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

11

ThS. Trần Thị Quyên

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Quốc tế Pháp ngữ,  ĐHQGHN

Ủy viên-Thư ký

Danh sách ấn định gồm 11 thành viên./.                                               

 

 


 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

global fanpage
VNU
global fanpage