Ấn phẩm khoa học "La Francophonie en Asie-Pacifique" (FAP)

TỔNG BIÊN TẬP

Ngô Tự Lập

Ấn phẩm nghiên cứu liên ngành được xuất bản bởi Viện Quốc Tế Pháp Ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội, hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence (PUP) thuộc Đại học Aix-Marseille.

Phó Tổng biên tập: Corinne FLIRKER

Email: corinneflirker@yahoo.fr

Phó Tổng biên tập: Tôn Nữ Thanh Vân

Email: thanh-van.ton-that@u-pec.fr

Thư ký: Trần Thị Quyên

Di động: 0983 363 879

Email: tran.thiquyen@vnu.edu.vn

 

Giới thiệu Tạp chí FAP


global fanpage
VNU
global fanpage