PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TUYỂN SINH (IFI-COM)

PHỤ TRÁCH

Trang Huỳnh Như

Email: thnhu@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Trần Thị Hạnh Nguyên

Email: nguyentth@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Chu Hoàng Long

Email: longchifi@vnu.edu.vn


global fanpage
VNU
global fanpage