PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH SINH VIÊN (IFI-FORMATION)

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Tùng

Email: tungd@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Email: camtu@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương Ly

Email: huongly@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Trà My

Email: tramynguyen@vnu.edu.vn


global fanpage
VNU
global fanpage