PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Tùng

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Quyên

 Bộ phận Quản lý Khoa học

Phụ trách: Đào Tùng

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 305

Di động: 0913 321 966

Email: tungd@vnu.edu.vn

 Bộ phận Hợp tác phát triển

Phụ trách: Trần Thị Quyên

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 305

Di động: 0983 363 879

Email: tran.thiquyen@vnu.edu.vn

 


global fanpage
global fanpage