Fintech
Fintech
Infocom

Bộ phận Thanh tra và Pháp chế

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Phan Thị Thu Phương

Chuyên viên: Phan Xuân Thắng

ĐT: 0916 113 186

Email: thangpx@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: 0912 148 183

Email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Bùi Ngọc Oanh

ĐT: 0914 025 555

Email: ngocoanh86198@vnu.edu.vn