Bộ phận Thanh tra và Pháp chế

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐT: 0976 762 988

Email: thuhang@vnu.edu.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Công Tâm

ĐT: 0915 941 468

Email: nguyencongtam@vnu.edu.vn

 


global fanpage
VNU
global fanpage