Ban chấp hành Công đoàn

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Trần Thị Quyên

 Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: 0912 148 183

Email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

 Phụ trách công tác Tài chính

Đậu Thị Ánh Tuyết

ĐT: 0912 648 143

Email: anhtuyet@vnu.edu.vn

 Phụ trách công tác Nữ công

Vũ Thị Mỹ Lệ

Email: myle310@vnu.edu.vn

 Phụ trách công tác Kiểm tra 

Nguyễn Thị Cẩm Linh

ĐT: 0968 348 586

Email: camlinh@vnu.edu.vn

 

Ban Thanh tra nhân dân

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên: Đào Anh Thư

ĐT: 0948 350 718

Email: anhthu.dao@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Phí Công Tuấn

ĐT: 0988 299 609

Email: congtuan@vnu.edu.vn

 


global fanpage
VNU
global fanpage