PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (IFI-ADMIN)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Lan Anh

 Bộ phận Tổ chức - Hành chính

Phụ trách: Lê Thị Lan Anh

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 0   

Di động: 0904 1868 688

Email: lananhifi@vnu.edu.vn

 Bộ phận Tài chính - Kế toán

Phụ trách: Lê Thị Lan Anh - Kế toán Trưởng

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 0   

Di động: 0904 186 688

Email: lananhifi@vnu.edu.vn

 Bộ phận Hạ tầng công nghệ thông tin

Phụ trách: Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 0     

Di động: 0912 148 183 

Email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

 

 


global fanpage
global fanpage