PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐA PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Tường Vinh

 Phòng thí nghiệm MSI

Phụ trách: Hồ Tường Vinh

Di động: 0904 179 787

Email: vinhht@vnu.edu.vn

 Phòng thí nghiệm Công nghệ mới (NEXT LAB)

Phụ trách: Nguyễn Hoài Tưởng

Di động: 0768 956 868

Email: nguyenhoaituong@vnu.edu.vn

 Phòng thí nghiệm UMMISCO 

Phụ trách: Đào Đình Khả

Di động: 0983 264 287

Email: dinhkha@vnu.edu.vn

 


global fanpage
global fanpage