Chương trình tổ chức bồi dưỡng về quản lý an toàn thông tin

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các nhà quản lý về an toàn an ninh thông tin, các nhà hoạch định, các nhà xây dựng chính sách an toàn công nghệ thông tin.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý an toàn thông tin của tổ chức.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

2.1. Mục tiêu chung

Khóa học Quản lý an toàn thông tin dành cho các lãnh đạo và các nhà quản lý về an toàn thông tin kinh nghiệm quản lý, thiết lập chính sách về an toàn thông tin. Khóa học không chỉ tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật mà còn cung cấp nguyên tắc quản lý về an ninh thông tin trên phương diện điều hành, tư vấn chính sách, ban hành chính sách, hoạch định chính sách.. Đây là khóa học cho các chuyên gia cao cấp với yêu cầu kiến thức tổng quan và đảm bảo sát với yêu cầu quản lý thực tiễn đặt ra về vấn đề an ninh thông tin, nội dung được cập nhật mới nhất và có tính toàn cầu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

  • Cung cấp kiến thức tổng quan về lĩnh vực quản lý an toàn thông tin
  • Kinh nghiệm về quản lý an toàn thông tin
  • Nguyên tắc quản lý an toàn thông tin
  • Xây dựng chính sách về an toàn thông tin
  • Quy hoạch phát triển an toàn thông tin
  • Định hướng an toàn thông tin cho nhiều năm tới

2.2.2. Về kỹ năng

  • Kỹ năng quản lý nhà nước theo các quy định, luật định về an toàn thông tin trong không gian mạng
  • Kỹ năng sử dụng an toàn thiết bị công nghệ thông tin trong không gian mạng
  • Kỹ năng đánh giá các mức an toàn thông tin theo cấp độ

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

4.1. Khối lượng kiến thức

- Thời gian học lý thuyết: 12 tiết.

- Thời gian học thực hành, thảo luận: 12 tiết.

- Khai giảng, bế giảng.

4.2. Cấu trúc chương trình

STT

Nội dung

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành,

Thảo luận

1

Các khái niệm và quy định pháp lý về lĩnh vực an toàn thông tin

04

02

02

2

Đánh giá rủi ro an toàn thông tin

04

02

02

3

Thiết kế, triển khai chính sách an toàn thông tin phù hợp với tổ chức

04

02

02

4

Năng lực cốt lõi về bảo mật thông tin

08

04

04

Tổng cộng

24

12

12

V - THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

Tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage